21 03-2024
Αθήνα

Συλλογή αφισών με έργα τέχνης για σχολείο

Χορήγηση αφισών ή ανατύπωση έργων Τέχνης προκειμένου να αναρτηθούν στις αίθουσες σχολείου

15 05-2024
Αθήνα

Ανακοίνωση για ημερίδα για τα εργασιακά ζητήματα των εικαστικών- Πρόγραμμα

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

06 03-2024
Αθήνα

Σε αναζήτηση βαθμολογητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Δελτίο τύπου σχετικά με έγγραφο που καλεί εκπαιδευτικούς για να οριστούν βαθμολογητές πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Προβολή Ανακοίνωσης

Σχέδιο για το 1% πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ε.Τ.Ε.

Προτείνουμε  μια   νέα  Υπουργική  απόφαση  προκειμένου να   λειτουργήσει  ο  Ν. 2557 /1997 που προβλέπει να διατίθεται το 1% της συμβατικής δαπάνης των δημοσίων έργων, κτηρίων και περιβάλλοντος αυτών χώρου για τη δημιουργία και τοποθέτηση εικαστικών έργων.

1α           Ως εικαστικό έργο για την εφαρμογή της παρούσης, νοείται κάθε έργο εικαστικής τέχνης ή περισσότερα έργα της ίδιας,  διαφορετικών πλαστικών τεχνών τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και τοποθετούνται στον ίδιο χώρο .

1β        Δημόσιο κτίριο κατά την έννοια της παρούσης είναι κάθε κτίριο που κατασκευάζεται, ανακαινίζεται, διαρρυθμίζεται, μεταρρυθμίζεται, μετασκευάζεται, με δαπάνη του ελληνικού Δημοσίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως  αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94  όπως Δημόσια και Δημοτικά καταστήματα, Νοσηλευτήρια, Αεροδρόμια, Λιμενικοί Σταθμοί, Σιδηροδρομικοί, Σταθμοί, Σταθμοί Υπεραστικών λεωφορείων, Λαϊκές αγορές, Εκπαιδευτήρια, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Σωφρονιστήρια, περίβολοι Εκκλησιών, Κτίρια Κεντρικής Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών- οργανισμών και φορέων, Συνεδριακά Κέντρα, Συγκροτήματα Συλλογικής κατοικίας και Οργανωμένης Δόμησης, Κτίρια και Κτιριακά συγκροτήματα που καταλαμβάνουν ολόκληρα τετράγωνα ή χωροθετούνται σε ζώνες αναψυχής, πρασίνου και θαλάσσια μέτωπα, Διαμορφώσεις- Αναπλάσεις Εθνικών και Δημοτικών πάρκων, πλατειών και δρόμων παραλιακής και λιμενικής ζώνης, δομικά στοιχεία οδικών αξόνων όπως εκδοτήρια   και σταθμοί διοδίων, γέφυρες, κληροδοτήματα, μουσεία, πινακοθήκες, Θέατρα, Ωδεία, Αίθουσες συναυλιών, Ιατρεία, γραφεία ασφαλιστικών οργανισμών, Αθλητικές εγκαταστάσεις ,καθώς και κάθε κτήριο (και ο περίβολός του) πού  ανήκει στη κυριότητα ή κατασκευάζεται η χρησιμοποιείται από το Δημόσιο ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Συμπεριλαμβάνονται δε και ιδιωτικά έργα, κατασκευαστικά υψηλού προϋπολογισμού, που ανεγείρονται ή τροποποιούνται σε δημόσια έκταση  και προορίζονται για την  εξυπηρέτηση , καί ωφέλεια  του κοινωνικού συνόλου.

 1γ        Συμβατική δαπάνη κατασκευής δημοσίων έργων, κτιρίων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου είναι το συνολικό χρηματικό ποσόν το οποίο υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργολήπτη, ως αντιπαροχή για την εκτέλεση των έργων της ανέγερσης Δημοσίου κτιρίου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος αυτού χώρου. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για τον εξοπλισμό του κτιρίου.

 2α   Το 1% της συμβατικής δαπάνης κατασκευής δημοσίων έργων, κτιρίων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος αυτών χώρου, όπως τελικά αυτή θα διαμορφωθεί διατίθεται για την υλοποίηση εικαστικών παρεμβάσεων σε αυτά, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της αισθητικής του χώρου όπου πραγματοποιούνται αυτές. Η γενική  μελέτη συντάσσεται από τον αρχιτέκτονα μελετητή του έργου υποχρεωτικά με συμμετοχή στην ομάδα μελέτης  εικαστικού  καλλιτέχνη μέλους του Ε.Ε.Τ.Ε.  για να συμβάλει  εις το προσδιορισμό των χώρων , του αριθμού , και του είδους  των έργων,  πού  θα κριθούν  από την Επιτροπή  κρίσεως   (παρ . 5η ) ως ορίζεται από  την νομοθεσία περί καλλιτεχνικών διαγωνισμών και αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος του συνολικού αρχιτεκτονικού  σχεδιασμού του κτιρίου, όσον αφορά τη θέση, τον αριθμό και το είδος (επιτοίχιο ή περίοπτο).

 2αα   Η δαπάνη 1% δημοσιεύεται στα τεύχη δημοπράτησης των ανωτέρω έργων της παραγράφου 1β και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό των μελετών στις προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς μελετών. Στη σύνθεση της ομάδας μελέτης του όλου έργου συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας εικαστικός καλλιτέχνης μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε, όπως αναφέρεται  στο άρθρο  2α.

 2β  Η μελέτη  της   παραγράφου  2α  δεν εντάσσεται στο ποσοστό του 1%.

 2ββ   Κατά τη φάση εγκρίσεως της  μελέτης  του έργου  από  το Τεχνικό Συμβούλιο πρέπει  νά  εμπεριέχεται η μελέτη της  εικαστικής  παρέμβασης .

2γ Για την έκδοση αδείας  από την εκάστοτε  πολεοδομία και την έγκριση  της  πληρότητας  του φακέλου είναι απαραίτητη η μελέτη εικαστικής παρέμβασης.

2γγ  Επίσης δεν εντάσσονται στο ποσοστό του 1%, έργα αποβιωσάντων καλλιτεχνών. Είναι στην ευχέρεια του κράτους η πέραν του ποσού που αναλογεί στο 1%, αγορά έργων αποβιωσάντων καλλιτεχνών. Της επιλογής επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 4α τής Περιφέρειας.

 2δ    Σε κάθε σύμβαση κατασκευής δημοσίων έργων, δημοσίων κτιρίων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος αυτού  χώρου, προβλέπεται από το Ν.257/1997 η διάθεση του ανωτέρω ποσοστού, το δε ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό οριστικοποιείται με την παρέλευση των 2/3 της προθεσμίας υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση κατασκευής πολλών κτιρίων τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο, το ποσό που διατίθεται υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού κατασκευής. Στο ποσό περιλαμβάνεται  όλες οι νόμιμες κρατήσεις και ποσοστό 2% το οποίο κατατίθεται στο Ε.Ε.Τ.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων επιβαρύνουν τον αγωνοθέτη.  

3α   Ο φορέας που συνάπτει για λογαριασμό του τη σύμβαση κατασκευής του έργου, συνυπολογίζει και δεσμεύει  στο γενικό προϋπολογισμό, το 1% της συμβατικής δαπάνης πού προορίζει για τις εικαστικές παρεμβάσεις  και καταθέτει                                       το ποσό σε ειδικό λογαριασμό της  Περιφέρειας. Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού της συμβατικής δαπάνης του έργου, και  έγκρισης της , με την παρέλευση των 2/3 της προθεσμίας υλοποίησης του έργου,  ο «εργοδότης» οφείλει να καταβάλλει επί πλέον το αναλογούν 1 %  στις αναπροσαρμογές του αρχικού ποσού . 

3β       Στο ποσό του 1% περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις . Η δαπάνη κάθε αναγκαίας τεχνικής  υποστήριξης  για την υλοποίηση της εικαστικής παρέμβασης, στο χώρο, δηλαδή η δαπάνη για κάθε κατασκευαστική υποδομή   όπως  υπόβαθρα, βάθρα , αναβαθμοί, τοιχία που  θα δεχθούν ψηφιδωτά, ανάγλυφα, κ.τ.λ., θα κατασκευαστούν από τον εργολήπτη σύμφωνα με τα σχέδια του αναδόχου καλλιτέχνη.

4α       Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται και συνέρχεται σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια επταμελής Επιτροπή υλοποίησης του 1%  αποτελούμενη από:

 Το γενικό γραμματέα της περιφέρειας ή εκπρόσωπό του, ως  Πρόεδρο.
Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Έναν ιστορικό   τέχνης
Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης εικαστικών τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού  (σχετικό με το αντικείμενο)
Έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο των υπηρεσιών της Περιφέρειας
Έναν εικαστικό καλλιτέχνη πού εκπροσωπεί  το Ε.Ε.Τ.Ε   στη  περιφέρεια (κάτοικος της περιφέρειας)

 Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά περίπτωση ο εκπρόσωπος της αρχής ή του φορέα που συνάπτει τη σύμβαση κατασκευής του κτιρίου κι ο αρχιτέκτονας μελετητής του έργου.

Καθήκοντα γραμματέως ασκεί υπάλληλος της περιφέρειας ή της τοπικής διοίκησης Α ή Β βαθμού προτεινόμενος από την οικεία περιφέρεια.

4αα     Η Επιτροπή συγκροτείται με ευθύνη της Διεύθυνσης εικαστικών του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε περίπτωση που από τη λήψη του σχετικού εγγράφου καθυστερεί να ορίσει εκπρόσωπο πέραν του μηνός η Περιφέρεια ή το Ε.Ε.Τ.Ε. είτε ο φορέας που συνάπτει τη σύμβαση κατασκευής του έργου τότε ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να ορίσει πρόσωπο κατά την κρίση του ως μέλος στην επιτροπή.

 4αβ      Η θητεία της επιτροπής είναι διετής.

 4αγ Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την οικονομική ευθύνη κάλυψης των εξόδων παράστασης και συνεδριάσεων της επιτροπής (έξοδα μετάβασης, φιλοξενίας, ημερήσια αποζημίωση  κλπ)

4 β )   Έργο της επιτροπής:

 Α)   Η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής του 1% σε όλα τα στάδια και σε όλα ανεξαιρέτως τα υπό ανέγερση , υπό επισκευή, υπό ανακαίνεση, υπό διαρρύθμιση, υπό μεταρυθμιση , υπό μετασκευή,  και υπό αλλαγή   χρήσης,  κτίρια  πληροφορούμενη από τις οικείες υπηρεσίες, για τα υπό κατασκευή έργα στην περιοχή ευθύνης της. Η επιτροπή αυτή δεν είναι επιτροπή κρίσης ή επιλογής καλλιτεχνικών έργων.

 Β)     Επιφορτίζεται  επίσης  με  την  υλοποίηση του 1%.                                         

     Συνέρχεται αμέσως μετά την έκδοση της πολεοδομικής αδείας κάθε δημόσιου έργου, συνεργάζεται  με τους μελετητές του έργου  και ανάλογα με το είδος ,τις διαστάσεις , το  υλικό ,   πού καθορίζουν  και το ύψος του  προϋπολογισμού  για κάθε έργο , εξαντλώντας  το σύνολο του διατιθέμενου ποσού του 1%  καθορίζει   τα είδη των Πανελλήνιων  Καλλιτεχνικών  Διαγωνισμών, πού οφείλει να  προκηρύξει  ο αρμόδιος φορέας  ιδιοκτήτης του έργου.                                                                                                                             Κοινοποιεί , εντός μηνός  στο  φορέα  υλοποίησης, τις αποφάσεις  της οι οποίες είναι δεσμευτικές για τον φορέα.

Αναλόγως του προϋπολογισμού το έργο προκηρύσσεται:

α) Μέσω Πανελλήνιου Καλλιτεχνοκού Διαγωνισμού

β) Μέσω Ανοιχτής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

γ) Με απ’ ευθείας ανάθεση

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος καλλιτέχνης πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελάδος (άρθρο 9, νόμος 1218/1981).

  Γ) Εκδικάζει τις τυχόν ενστάσεις κατά των αποφάσεων των κριτικών Επιτροπών των διαγωνισμών.

Αναλυτικά:

α)Διενεργείται διαγωνισμός όταν το ποσό πού διατίθεται για έργο γλυπτικής  ολόγλυφο  ή ανάγλυφο  υπερβαίνει τα 20.000.00 ευρώ,
Για επιτοίχιο έργο νωπογραφίας, ψηφιδωτού, η κεραμικής όταν υπερβαίνει τα 15.000.00 ευρώ.
Για φορητά έργα ζωγραφικής τα 5.000.00 ευρώ
Για έργα χαρακτικής η καλλιτεχνικής φωτογραφίας ή ψηφιακά φορητά έργα, άνω των 1.500.00 ευρώ

Για κάθε καλλιτεχνικό έργο ή σύνολο έργων που αποτελούν ενιαίο καλλιτεχνικό έργο διενεργείται χωριστός Πανελλήνιος Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός.

β. Όταν τα ποσά υπολείπονται του ύψους για τη διενέργεια Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού τότε ο «εργοδότης» μπορεί να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση, μετά από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όλους τους καλλιτέχνες - μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε. ( δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ή σε μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης καθώς και σε μία του οικείου Νομού και στην εφημερίδα του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας τουλάχιστον 4 μήνες πριν από την επιλογή.

Στη πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται:

Το είδος ,οι διαστάσεις, το ποσόν πού θα διατεθεί για τη δημιουργία ή αγορά τού εικαστικού έργου, ο χρόνος παράδοσής του, η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, ο χώρος που θα παραδοθούν τα έργα για κρίση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, όπως φωτογραφίες και σχέδια του χώρου πού θα τοποθετηθεί το έργο. Για την επιλογή των έργων με απευθείας ανάθεση ο «εργοδότης» συγκροτεί επιτροπή επιλογής των έργων, στην οποία υποχρεωτικά μετέχει και εικαστικός καλλιτέχνης μέλος της επιτροπής κρίσεων του Ε.Ε.Τ.Ε.

Έργα προϋπολογισμού κάτω των 1.500.00 € επιλέγονται από τον εργοδότη, με απευθείας ανάθεση και δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής επιλογής των έργων.

Απαιτείται όμως έγκριση της απ΄ευθείας  ανάθεσης  για την εικαστική αρτιότητα των έργων, από την επιτροπή κρίσης εικαστικών έργων της Περιφέρειας, στην οποία υποχρεωτικά θα μετέχει ως μέλος εικαστικός καλλιτέχνης εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ.

 5γ        Μόνο μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε. μπορούν να αναλαμβάνουν δημόσια καλλιτεχνικά έργα, σύμφωνα με το Ν. 1218/81 άρθρο 9.

5ε        Ο Πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός προκηρύσσεται από την Αρχή ή το Φορέα που συνάπτει τη σύμβαση κατασκευής του κτιρίου (αγωνοθέτη). Η προκήρυξη συντάσσεται με συνεργασία του Ε.Ε.Τ.Ε. , βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας  , πρέπει δε υποχρεωτικά να περιέχει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

Την αρχή ή τον φορέα που θα συνάψει τη σύμβαση δημιουργίας της αγοράς και τοποθέτησης του εικαστικού έργου
Το χώρο τοποθέτησης του εικαστικού έργου και τον προϋπολογισμό για τη δημιουργία  του έργου.
Τον τόπο παράδοσης των μακετών (κατά προτίμηση στην Αθήνα σε χώρο πού  θα καθορίζεται  από το Ε.Ε.Τ.Ε  η στη Θεσσαλονίκη) και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παράδοσης.
Το ότι οι καλλιτέχνες που γίνονται δεκτοί είναι υποχρεωτικά μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε   ,  προσκόμιση βεβαίωσης  μέλους του ΕΕΤΕ  βάσει του ν. 1218/81
Το ύψος  του ποσού του πρώτου βραβείου πού είναι  και η ανάθεση του έργου, το οποίο συμψηφίζεται με το ποσό του προυπολογισμού, και αντιστοιχεί στο 5%  του ολικού ποσού , των λοιπών βραβείων, των επαίνων και την αμοιβή των κριτών.

Οι μακέτες υποβάλλονται με ψευδώνυμο.
Τα τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά καθώς και τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες του χώρου.

Για τους λοιπούς όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 3 της αρ. 37456/97 (ΦΕΚ Β878 ) Κ.Υ.Α. των υπουργών των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Πολιτισμού (θέματα που αφορούν στην προκήρυξη καλλιτεχνικών διαγωνισμών)

 Ο διαγωνισμός διενεργείται με ευθύνη του ιδιοκτήτη του κτιρίου και η περίληψη του δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ή σε μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης καθώς και μία του οικείου νόμου και υποχρεωτικά στην εφημερίδα του Ε.Ε.Τ.Ε. Ο πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός σε κάθε περίπτωση δημοσιεύεται 6 τουλάχιστον μήνες πριν την ημερομηνία παραλαβής των προτάσεων.

 5ζ      Υπεύθυνος για την παραλαβή των προτάσεων είναι ο «εργοδότης» ο φορέας που συνάπτει την σύμβαση κατασκευής ή επισκευής του κτιρίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, ο οποίος και έχει την υποχρέωση ανάθεσης του καλλιτεχνικού έργου σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής κρίσης του καλλιτεχνικού διαγωνισμού. Το 1ο βραβείο συνοδεύει πάντα την ανάθεση του έργου.

 5η      Για κάθε πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό συγκροτείται ειδική επιτροπή κρίσης. Στην επιτροπή κρίσης μετέχει

Ο ιδιοκτήτης του έργου ή εκπρόσωπος του
Ο αρχιτέκτονας μελετητής του έργου
Δύο καλλιτέχνες εκπρόσωποι του Ε.Ε.Τ.Ε.
Ένας εικαστικός καλλιτέχνης κάτοικος  της Περιφέρειας  μέλος του ΕΕΤΕ,  ως ορισμένος  εκπρόσωπος του .
Εκπρόσωπος του εργολήπτη (αναδόχου) κατασκευής του κτιρίου
Ένας  καθηγητής  ή ομότιμος καθηγητής της ΑΣΚΤ

Σε περίπτωση που το έργο είναι μεγάλου προϋπολογισμού  (άνω των 100.000 ευρώ) η επιτροπή θα είναι ενδεκαμελής, και η πλειοψηφία της πρέπει να είναι καλλιτέχνες .

Η επιτροπή έχει απαρτία όταν παραβρίσκονται το 50+1 των μελών της. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να συνεδριάσει χωρίς την παρουσία των 3 εκπροσώπων του Ε.Ε.Τ.Ε. ή των αναπληρωτών τους. Η κρίση της επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβαίνει άκαρπος επαναλαμβάνεται.

 5θ        Μετά από δύο άκαρπους Πανελλήνιους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς ο αγωνοθέτης έχει το δικαίωμα να προβεί σε απευθείας ανάθεση.

 5ια       Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός 10 εργασίμων ημερών το αργότερο, από την ανακοίνωση της απόφασης της επιτροπής κρίσης, στο φορέα που συνάπτει τη σύμβαση κατασκευής του κτιρίου. Τις ενστάσεις εκδικάζει η επταμελής επιτροπή της παραγράφου 4α. Ενστάσεις γίνονται δεκτές μόνο όταν αφορούν σε διαδικαστικούς λόγους.

5ιβ       Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την ανωτέρω διαδικασία, αποζημιώσεις των μελών των κριτικών επιτροπών των διαγωνισμών κ.τ.λ. βαρύνουν την πίστωση για την αγορά ή δημιουργία των έργων.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον εργοδότη. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5δ και 5ε ο εργοδότης υποχρεούται στην σύναψη σύμβασης με τον καλλιτέχνη για την δημιουργία ή τοποθέτηση του εικαστικού έργου. Στη σύμβαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται:

Περιγραφή του έργου
Ο χώρος τοποθέτησης του έργου
Ο χρόνος παράδοσης
Η δαπάνη υλοποίησης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις
Ο τρόπος εξόφλησης του καλλιτέχνη

 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής γΙα την καλή εκτέλεση του έργου που καταβάλλει ο καλλιτέχνης ανέρχεται στο 3% του συνολικού κόστους κατασκευής του Καλλιτεχνικού έργου (χωρίς το Φ.Π.Α.). Καμία άλλη εγγυητική επιστολή δεν καταβάλλει ο καλλιτέχνης, διότι τα καλλιτεχνικά έργα δεν εμπίπτουν στην έννοια των δημοσίων έργων όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 1418/1984.

Ο εικαστικός που λαμβάνει μέρος στην ομάδα μελέτης του έργου δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στο διαγωνισμό.

Για την εξόφληση του καλλιτέχνη είναι αναγκαία προϋπόθεση να προσκομίσει βεβαίωση από το Ε.Ε.Τ.Ε. ότι έχει καταβάλλει «υπέρ των καλλιτεχνών»  το 2% του προϋπολογισμού του έργου αφαιρούμένου του 1ο βραβείου από το συγκεκριμένο έργο (σύμφωνα με το Ν.1218/81)

 5ιδ       Η τελική παραλαβή του έργου γίνεται μετά από πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής κρίσης του διαγωνισμού ή της επιτροπής του άρθρου 5β.

  6. Προκειμένου να προχωρήσει η εκταμίευση προς  τον εργολήπτη της τελευταίας δόσης  του προυπολογισμού  της συμβατικής  δαπάνης κατασκευής δημοσίων έργων, κτιρίων και  διαμόρφωσης  του περιβάλλοντος αυτών  χώρου ή επισκευής,   ανακαίνεσης, διαρρύθμισης, μεταρρύθμισης , μετασκευής , αλλαγής  χρήσης ,είναι απαραίτητη η κατάθεση θετικής έκθεσης και έγκρισης  της πορείας των διαδικασιών,  από την επιτροπή της παραγράφου 4α, στην οποία  να  εμφανίζεται η πορεία υλοποίησης της  άνω Υπ. Απ., η υλοποίηση  της μελέτης για την τοποθέτηση εικαστικών έργων ,οι ακριβείς διαδικασίες  πού ακολουθήθηκαν και ο σχετικός έλεγχος της νομιμότητας .   Σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης της επιτροπής της παραγράφου 4α , σταματά  η χρηματοδότηση αποπεράτωσης  των εργασιών στο κτίριο και ο ( εργοδότης ) υποχρεούται να υλοποιήσει την εγκεκριμένη μελέτη για το 1% της συμβατικής δαπάνης κατασκευής τού δημοσίου έργου, κτιρίου και του περιβάλλοντος αυτού  χώρου.

 7 Το Υπουργείο Πολιτισμού  θα έχει μέριμνα παρακολούθησης του έργου της επιτροπής του άρθρου 4α σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς και μέριμνα για την συγκέντρωση στοιχείων.

 8.Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

 
 
 
 
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10