21 03-2024
Αθήνα

Συλλογή αφισών με έργα τέχνης για σχολείο

Χορήγηση αφισών ή ανατύπωση έργων Τέχνης προκειμένου να αναρτηθούν στις αίθουσες σχολείου

15 05-2024
Αθήνα

Ανακοίνωση για ημερίδα για τα εργασιακά ζητήματα των εικαστικών- Πρόγραμμα

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

06 03-2024
Αθήνα

Σε αναζήτηση βαθμολογητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Δελτίο τύπου σχετικά με έγγραφο που καλεί εκπαιδευτικούς για να οριστούν βαθμολογητές πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Προβολή Ανακοίνωσης

Σχετικά με το Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου

Σχετικά με το Προπαρασκευαστικό
Επαγγελματικό Σχολείο Καλών
Τεχνών Πανόρμου ΤήνουΣχετικά με τα αιτήματα που έχει διατυπώσει η Διεύθυνση του Προ-
παρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών
Πανόρμου Τήνου, το ΔΣ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελ-
λάδος/ΕΕΤΕ με επιστολή του το ΔΣ του ΕΕΤΕ προς τον συνάδελφο Λε-
ωνίδα Χαλεπά, διευθυντή του, επισημαίνει τα εξής:
Το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τε-
χνών Πανόρμου Τήνου, ιδρύθηκε με σκοπό τη διδασκαλία της καλ-
λιτεχνικής μαρμαροτεχνίας. Αυτό το σχολειό, έβγαλε πάντα εξαι-
ρετικούς μαρμαρογλύπτες, διέδωσε σε σπουδαστές από όλη την Ελ-
λάδα την πανάρχαιη και πολύτιμη τέχνη της επεξεργασίας του μαρ-
μάρου και συνέβαλε η Τήνος, η Πατρίδα τόσων και τόσων σημαντικών
γλυπτών και καλλιτεχνών ευρύτερα (του Χαλεπά, του Γαϊτη, του Φι-
λιππότη, του Βαρλάμου αλλά και πολλών σύγχρονων), να κρατήσει
και να αναπτύξει την τέχνη της μαρμαρογλυπτικής, έχοντας σήμε-
ρα ένα εξέχοντα ρόλο παγκόσμια σε αυτή την τέχνη. Η δε παρουσία
και η λειτουργία του Σχολείου αυτού, έχει κάνει τον Πύργο της Τή-
νου ένα ζωντανό Μουσείο μαρμαροτεχνίας, έχει συμβάλλει στη φυ-
σιογνωμία του Πύργου, του έχει προσδώσει ένα ιδιαίτερο αισθητι-
κό χαρακτήρα, κάνοντάς τον το πιο φημισμένο ίσως και το πιο ελ-
κυστικό για επισκέπτες χωριό της Τήνου.
Οι αριστούχοι πρώτοι απόφοιτοι της σχολής μαρμαροτεχνίας ει-
σάγονται χωρίς εξετάσεις στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ
στο πρόγραμμα της σχολής αυτής πάντα δίδαξαν σημαντικοί εικα-
στικοί καλλιτέχνες ως δάσκαλοι.
Το πρόβλημα που έχει σοβαρές επιπτώσεις στο σχολείο αυτό, εί-
ναι ότι παρόλο που οι σπουδές που γίνονται εκεί είναι υψηλού επι-
πέδου, είναι αδιαβάθμητες. Μάλιστα οι σπουδαστές στερούνται σπου-
δαστικών δικαιωμάτων που έχουν οι σπουδαστές άλλων σχολών.
Το ΔΣ του ΕΕΤΕ θεωρεί ότι οι σπουδές στο Επαγγελματικό Σχολείο
Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου:
1.Πρέπει να αναβαθμιστούν και να γίνουν 4ετείς, όπως στα ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ.
2. Να υπάρξει διαβάθμιση της σχολής, ώστε οι απόφοιτοι να έχουν
επαγγελματικά δικαιώματα και να μη προσλαμβάνονται ως ανειδίκευτοι.
3. Ο χαρακτήρας και ο προσανατολισμός της σχολής να είναι αυ-
στηρά καλλιτεχνικός, με αποκλειστική κατεύθυνση τη Μαρμαρο-
τεχνία, συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει σήμερα και που δεν πρέ-
πει να το χάσει.
4. Να έχει οπωσδήποτε διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ανε-
ξάρτητα από την όποια διαβάθμιση.
5. Στο πρόγραμμα να υπάρξει εμπλουτισμός στην διδασκαλία
της Ιστορίας της Τέχνης και της Συντήρησης, με αιχμή τη συντήρηση
Μαρμάρου.
6. Στο διδακτικό προσωπικό να υπάρξει πρόσληψη καθηγητή για
την Ιστορία της Τέχνης και τη συντήρηση του μαρμάρου.
7. Η έδρα και τα εργαστήρια της σχολής με οποιοδήποτε καθεστώς
να παραμείνουν στον Πύργο της Τήνου λόγω της σχέσης του τόπου
αυτού με την μαρμαροτεχνία, την Ιστορία της και τις φυσικές προ-
ϋποθέσεις που απαιτούνται.
8. Οι σπουδαστές να αποκτήσουν ίσα σπουδαστικά οφέλη
όπως και οι σπουδαστές των ΑΕΙ.
9. Με δεδομένο ότι στον τομέα των εικαστικών τεχνών υπάρχει
η πραγματικότητα των «εξαιρετικών ταλέντων», να υπάρχει η πρό-
βλεψη για τη φοίτηση και νέων χωρίς απολυτήριο Λυκείου, με το κα-
θεστώς των «εξαιρετικών ταλέντων» που προβλέπεται και για τις
Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών.
10. Τα προσόντα του διδακτικού της καλλιτεχνικού προσωπικού
να είναι ανάλογα με τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη
καλλιτεχνών-καθηγητών στις ΑΣΚΤ (να έχουν καλλιτεχνικό έργο που
ισοδυναμεί με τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών όπως προβλέπει το
π.δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 111/1994 (Α΄ 4),
το π.δ. 119/2005 (Α΄ 177), το π.δ. 187/1996 (Α΄ 145) και το π.δ. 390/1995
(Α΄ 217).


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10